Directiecomité

Het directiecomité van de Kanselarij van de Eerste Minister is verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten.

Deze vloeien rechtstreeks voort uit haar basisopdrachten , die opgenomen zijn in het oprichtingsbesluit van de FOD (koninklijk besluit van 15 mei 2001) en worden vervolgens omgezet in doelstellingen in het strategisch plan en in de operationele plannen.

Het directiecomité komt elke maand samen om:

  • de coördinatie tussen de diensten te verzekeren
  • verbeteringen voor te stellen voor de werking van de overheidsdienst
  • het ontwerp van begroting en van personeelsplan voor te stellen en te waken over de uitvoering ervan

Samenstelling:

  • de voorzitter van de Kanselarij van de Eerste Minister
  • de hoofden van de operationele diensten
  • de functionele directeurs van de stafdiensten
  • de directeur van de beleidscel