Directiecomité

Het directiecomité van de Kanselarij van de Eerste Minister is verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten.

Deze vloeien rechtstreeks voort uit haar basisopdrachten , die opgenomen zijn in het oprichtingsbesluit van de FOD (koninklijk besluit van 15 mei 2001) en worden vervolgens omgezet in strategische en operationele doelstellingen in de bestuursovereenkomst en -plannen.

Het directiecomité komt elke maand samen om:

  • de coördinatie tussen de diensten te verzekeren
  • verbeteringen voor te stellen voor de werking van de overheidsdienst
  • het ontwerp van begroting en van personeelsplan voor te stellen en te waken over de uitvoering ervan

Samenstelling:

  • de voorzitter van de Kanselarij van de Eerste Minister
  • de hoofden van de operationele diensten
  • de functionele directeurs van de stafdiensten
  • de directeur van de beleidscel