Directiecomité

Het directiecomité van de Kanselarij van de Eerste Minister is verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten.

Die activiteiten vloeien rechtstreeks voort uit de basisopdrachten van de Kanselarij, die opgenomen zijn in het oprichtingsbesluit van de overheidsdienst (koninklijk besluit van 15 mei 2001). Ze worden vervolgens omgezet in strategische en operationele doelstellingen en managementplannen van de directies.

Het directiecomité komt elke maand samen om:

  • de coördinatie tussen de diensten te verzekeren
  • verbeteringen voor te stellen voor de werking van de overheidsdienst
  • het ontwerp van begroting en van personeelsplan voor te stellen en te waken over de uitvoering ervan

Samenstelling:

  • de voorzitter van de Kanselarij van de Eerste Minister
  • de hoofden van de operationele diensten
  • de functionele directeurs van de stafdiensten
  • de directeur van de beleidscel