Lid van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) (v)

Het Auditcomité van de Federale Overheid (hierna ACFO genoemd) doet een oproep tot kandidaatstelling voor één mandaat van lid van het ACFO, behorend tot de Nederlandse of de Franse taalgroep.
 
Aangezien de genderpariteit moet worden gerespecteerd, dient een vrouwelijk lid te worden benoemd.

Wie zijn wij ?

Voorstelling

Het Auditcomité van de Federale Overheid (hierna ACFO genoemd) werd opgericht bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 (B.S., 18 oktober 2007). Het werd officieel geïnstalleerd in april 2010 en is gevestigd op de Kanselarij van de Eerste Minister.
 
Als onafhankelijk adviesorgaan ten behoeve van de federale regering verstrekt het ACFO adviezen en aanbevelingen aan de Ministerraad over de algemene werking van de federale overheidsdiensten.
 
Het ACFO helpt de regering bij het beoordelen van de werking van de federale overheidsdiensten met name bij de evaluatie van hun internecontrolesysteem met betrekking tot:
 
 • De uitvoering van geordende, ethische, zuinige, doeltreffende en doelmatige verrichtingen.
 • De naleving van verplichtingen tot rekenschap afleggen en de betrouwbaarheid van de financiële en beheersinformatie
 • De overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving
 • De bescherming van de middelen tegen verlies, wangebruik en schade
Daartoe baseert het zich onder meer op de interne auditactiviteiten die binnen de diensten worden uitgevoerd.
 
Het ACFO heeft tevens een alarmfunctie indien het kennis neemt van ernstig disfunctioneren van de diensten m.b.t. de naleving van de verplichtingen tot rekenschap afleggen en de betrouwbaarheid van de financiële en beheersinformatie.
 
Tot slot waarborgt het ACFO ook de onafhankelijkheid van de interne auditactiviteiten en ziet toe op de doeltreffendheid en de kwaliteit ervan.

Aanbod

Als lid van het ACFO:
 
 • Krijgt u de kans om bij te dragen aan een beter bestuur en waakt u er mee over dat de Federale Interne Auditdienst op een kwalitatieve en onafhankelijke wijze kan werken.
 • Zal u waardevolle ervaringen delen met experten uit de auditwereld, de privésector en de administraties, dit in een collegiale en informele sfeer.
 • Wordt u aangesteld voor een periode van 6 jaar, die eenmaal vernieuwbaar is.
 • Heeft u recht op presentiegelden voor uw aanwezigheid op de bijeenkomsten (doorgaans 9 reguliere vergaderingen per jaar + 1 strategisch seminarie met overnachting/diner). De reguliere vergaderingen gaan door van 8-12u in de gebouwen van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister of online.
 • Komt u terecht in een tweetalige omgeving (NL/FR).

Mandaat

Als lid van het ACFO werkt u mee aan volgende opdrachten en verantwoordelijkheden
van het ACFO:
 
 • De Ministerraad op regelmatige basis inlichten over de betrouwbaarheid van de interne controlesystemen van de diensten en over hun werking in het algemeen. Dit op basis van de informatie die het ACFO krijgt van de aan haar rapporterende interne auditdiensten en van haar andere informatiebronnen.
 • Opstellen van twee jaarlijkse rapporten over de werking van de interne controle binnen de federale overheidsdiensten:
  •  Het eerste rapport is bestemd voor elke Minister en slaat op de toestand van dienst waarvoor hij bevoegd is. Bij de voorbereiding van dit verslag kan het ACFO aan de leidinggevende en de interne auditdienst alle inlichtingen vragen die het nuttig acht;
  • Het tweede rapport is bestemd voor de Ministerraad en geeft een totaalbeeld van de interne controlesystemen van de diensten.
 • Opmaken van een jaarverslag van de activiteiten van het ACFO.
 • Aanbevelingen formuleren aan elke Minister en aan de Ministerraad voor de organisatie van de interne auditactiviteiten.
 • Toezicht houden op de naleving van de uitvoerig van de auditactiviteiten volgens de IIA normen.
 • Goedkeuren van de risicoanalyse, het auditplan en het auditcharter van de Federale Interne Auditdienst.
 • Opstellen van het charter en het huishoudelijk reglement van het ACFO.
 • Meewerken aan de specifieke taken die het ACFO heeft i.v.m. het personeelsbeleid van de Federale Interne Auditdienst.
 • Waken over de objectiviteit, de onafhankelijkheid en de bekwaamheid van de interne auditoren, vanaf hun aanwerving en gedurende de hele looptijd van hun functie.
 • Erover waken dat de interne auditoren beschikken over de nodige middelen, dit zowel op vlak van begroting en personeel als van logistiek en informaticauitrusting (zowel apparatuur als programmatuur) en dat ze tevens beschikken over de nodige toegang tot informatie nodig om hun opdracht uit te voeren.
 • Indien nodig (mee) optreden als facilitator tussen de interne auditoren en het management en bijdragen tot het bekomen van een goede samenwerking.
 • Erover waken dat de aanbevelingen die onder meer door de interne auditactiviteiten geformuleerd worden binnen de gepaste tijd en op het geëigende niveau worden besproken. De verantwoordelijke voor de interne audit vestigt de aandacht van het ACFO op de elementen waarmee het management geen rekening heeft gehouden.
 • Melden van risico’s die voortvloeien uit de bestaande wet- of regelgeving aan het passende beleidsniveau en opmaken van een jaarlijkse inventaris van de betrokken teksten.
 • Er op toezien dat de beheersmechanismen voor multidisciplinaire en gemeenschappelijke risico’s op hun beurt worden gecontroleerd;
 • Advies uitbrengen m.b.t. de protocollen die de Federale Interne Auditdienst met andere controle instanties en de Inspectie van Financiën wenst af te sluiten om de regeling van de coördinatie van de taken en de uitwisseling van informatie te formaliseren;
 • Advies uitbrengen over de functiebeschrijving en het bijbehorende competitieprofiel van verantwoordelijke voor interne auditactiviteiten; alsook deelnemen aan de selectie en evaluatie van deze verantwoordelijke.
 • Afsluiten van een protocol voor een formele regeling inzake de coördinatie van de taken en de uitwisseling van informatie en aanbevelingen tussen de Federale Interne Auditdienst en de Inspectie van Financiën.
 • Bevorderen van synergieën tussen de actoren in de controleketen om het single audit principe te bevorderen.

Profiel

Competenties

U hebt minstens 10 jaar ervaring op één of meerdere van de volgende gebieden:
 
 • Sociale zaken
 • Personeelsbeleid
 • Volksgezondheid en leefmilieu
 • Economische zaken
 • Zaken van binnenlandse veiligheid
 • Informatica en nieuwe technologieën
 • Overheidsboekhouding en -financiën
 
Van de 10 jaar vermelde ervaring dient minstens 5 jaar gepresteerd te zijn in leidinggevende functies, in functies met een strategische impact op een organisatie, en/of in functies met een budgettaire verantwoordelijkheid of gelijkwaardig.
 
Daarnaast dient u over voldoende deskundigheid te beschikken op het vlak van overheidsactiviteiten en -beheer, interne controle, risicobeheersing en strategisch beheer, publiek recht en begrotingscyclus.
 
U geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 
U hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde mandaat.
 
U bent onafhankelijk en objectief.

Onverenigbaarheden

Volgende situaties zijn onverenigbaar met het mandaat van lid van het ACFO. Tijdens de laatste 3 jaren:
 
 • Personeelslid zijn, in vast of tijdelijk verband, een mandaat bekleden of een managementfunctie vervullen bij één van de overheidsdiensten die rechtstreeks onder het audituniversum van het Auditcomité vallen.
 • Een politiek mandaat bekleden, op welk niveau ook.
 • Zich in een financiële, familiale en/of intellectuele omstandigheid bevinden die uw onafhankelijkheid, objectief of subjectief, in gevaar kunnen brengen.
 
U dient voldoende beschikbaar te zijn om uw mandaat te kunnen uitvoeren. Hiertoe vermeldt u in uw kandidatuurstelling uw huidige mandaten, en verbindt u er zich toe na uw aanstelling de nieuwe mandaten die u zou krijgen onmiddellijk te melden aan de andere leden van het Comité, die beslissen welke oplossing vereist is.

Selectieprocedure

Kandidaatstelling is mogelijk tot en met 17 augustus 2023 en deze dient, gedateerd en gehandtekend, bij aangetekend schrijven ter attentie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Voorzitterschap van het Directiecomité worden ingediend op volgend adres:
 
Kanselarij van de Eerste Minister
 
Mevrouw A. Bagdat
Voorzitster van het Directiecomité a.i
 
Wetstraat 16
1000 Brussel
 
Uw kandidatuurstelling voor dit mandaat met motivering (o.a. uw ervaring, uw competenties, uw visie op de invulling van voormelde functie, enz.) moet vergezeld zijn van het gestandaardiseerd CV, dat terug te vinden is op:
https://www.chancellerie.be/sites/default/files/gestandaard_cv_lid_acfo.docx . Bij gebrek aan deze gegevens wordt met uw kandidatuurstelling geen rekening gehouden en wordt daarover evenmin briefwisseling gevoerd.

Contactpersoon/Info

Wenst u graag meer informatie over de functie? Dan kan u hiervoor terecht bij:
 
Dhr. Ronny Damoiseau
ACFO Support | Secretariaat Auditcomité
T +32 2 501 03 51
 
Voor vragen ivm de selectieprocedure kan u terecht bij:
 
Mw. Valerie Zyde 
Attaché P&O
Fod Kanselarij van de Eerste Minister